Algemene voorwaarden

Transparantie en duidelijkheid staan bij VerifiedShops voorop. Onze voorwaarden zijn eenduidig en begrijpelijk voor iedereen. Zijn er desondanks toch nog vragen dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

1. Een prijsafspraak is bindend, tenzij anders overeengekomen.

2. Een aangeschaft pakket heeft een looptijd van 12 maanden, en loopt per ingang van uw contract. Dat wil zeggen: dit loopt niet per kalenderjaar maar vanaf de datum van ingang. (voorbeeld: uw pakket kan lopen van augustus 2015 tot augustus 2016.

3a. De klant heeft 3 maanden de tijd om te reclameren bij keurmerk inbouw, en 6 maanden bij overige diensten zoals inbouw SSL certificaat of betaalmethoden. Fouten zullen in die periode kostenloos hersteld worden. Na die tijd wordt dat per geval bekeken.

3b. Fouten in de werking van het keurmerk en review notificaties danwel Detectify door browserupdates worden doorlopend gedaan en zijn inbegrepen in alle varianten van ons keurmerk.

3c. Werkzaamheden aan uw webshop wat betreft inbouw iDeal, SSL certificaten door wetwijzigingen, verordeningen, sancties of andere externe factoren waar wij geen invloed op hebben, worden niet perse door ons kostenloos uitgevoerd, maar per geval bekeken.

3d. (Herstel-)werkzaamheden aan de website of webshop door eigen nalatigheid worden niet perse door ons kostenloos uitgevoerd. (voorbeelden: uzelf of uw webbouwer verwijdert de scripts die nodig zijn voor review notificaties of Detectify benodigde scripts)

3e. Fouten in de op al onze producten moeten kunnen worden geconstateerd en gereproduceerd. Blijkt de fout niet te liggen in de website maar in uw overige (gebrekkige) software of plugins dan kunnen wij die niet oplossen voor u. Wel zullen wij in alle deze gevallen aantonen dat de fout zich in dat geval niet in ons product of services bevinden door middel van screenshots en tests.

4. De jaren keurmerk partnership die men genoten / geconsumeerd heeft, moet men voldoen, en kunnen nooit met terugwerkende kracht opgezegd worden.

5. De facturering van de hosting geschiedt per jaar, en loopt per 12 maanden. Bij Premium en Gold mag dit ook per kwartaal betaald worden. Op per kwartaal betalen zit een toeslag van respecievelijk 3 en 5 euro meer per kwartaal. Per jaar betalen is dus respectievelijk 12 euro en 20 euro goedkoper.

6a. Bij alle keurmerken geldt een opzegtermijn van teminste 1 maand.

6b.  Een opzegging moet schriftelijk gedaan worden, en moet duidelijk vermelden per welke datum de opzegging in moet gaan. Dit mag per email.

6c. Een aankondiging dat u binnenkort wilt opzeggen zonder duidelijke specifieke datum vermelding wordt niet in behandeling genomen.

7. Als men het beheer van de website of webshop danwel domeinen en of emailboxen in eigen hand heeft, is VerifiedShops niet aansprakelijk voor fouten door toedoen van uw eigen handelen of die van uw webbouwer.

8. Als VerifiedWebshops services of onderdelen aan uw webshop of website heeft ontwikkeld, is het niet toegestaan de broncode van deze onderdelen aan te passen, indien niet anders overeengekomen.

9. Als VerifiedWebshops services heeft ingebouwd, is het niet toegestaan de broncode en of andere onderdelen van de website door ons gemaakt aan derden te verkopen danwel inzage te geven.

10. Onze broncodes en scripts blijven in eigendom en beheer van VerifiedWebshops, tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen.

11. VerifiedWebshops behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien deze pornografisch, racistisch, beledigend of illegaal van aard zijn.

12. VerifiedWebshops behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant een betalingsachterstand heeft. Bij ons of bij derden. Dit betreft ook aanvragen van bedrijven en personen die in schuldsanering verkeren.

13. VerifiedWebshops behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant zich onbetamelijk gedraagt jegens personeel van VerifiedWebshops of jegens derden. Bedrijven / personen met een slechte reputatie kunnen geweerd worden.

14. Het is niet toegestaan illegale downloads aan te bieden via een website of webshop die als VerifiedWebshops Partner.

15. Een offerte is vrijblijvend, en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Daarnan kan deze op prijs herzien worden.

16. Offertes zijn meestal pakket aanbiedingen, onderdelen (later) los bestellen kan een hogere prijs hebben.

17. Als u na een toezegging / goedkeuring van een opdracht tijdens of voor aanvang van de uitwerking hiervan om wat voor reden dan ook uw project moet staken, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De kosten worden door ons bepaald maar zullen nooit de offertebedragen overstijgen.

18. Een toezegging kan bestaan uit een contract, een accordering van een offerte, accordering per email.

19. Een toezegging of opdracht is ook bindend bij een een mondelinge danwel telefonische opdracht / overeenkomst. Hetgeen overeenkomstig de Nederlandse wet is.

20. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat u uw opdracht niet kan of wil betalen, hebben wij het recht uw opdracht op hold te zetten totdat er zekerheid is hierover.

21. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onze software / services.

22. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deadlines die niet gehaald worden door overmacht.

23. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een een eenzijdig bepaalde al dan niet onrealistische deadline vanuit de opdrachtgever.

24. Gratis eenmalige diensten of aanbiedingen / extra's uit het verleden kunt u niet gebruiken om blijvend gratis onbeperkt gebruiksrecht of eigendom te claimen.

25. Heeft u een betaalsysteem wat u laat verzorgen door externe techniek, zoals I-deal, Paypal, Creditcards etc.. zijn wij niet aansprakelijk voor schade door storingen deze betaalsystemen zelf.

26. Maakt u gebruik van derden als externe payment provider, zijn wij niet aansprakelijk voor hun storingen of misbruik van hun systemen.

27. Werkt u met fulfilment en funtioneert de koppeling niet of tijdelijk niet, kan u geen schade verhalen op VerifiedWebshops. Wij hebben op externe systemen te weinig invloed.

28. Krijgt u bestellingen niet binnen door een server,  email of netwerk storing of om andere redenen dan zijn wij niet aansprakelijk te stellen worden voor de geleden schade.

29. (bulk)Kortingen en gunsten die toegezegd zijn, kunnen worden ingetrokken op het moment van wanbetaling, te late betaling of aangekondige danwel gesuggereerde wanbetaling. 

30. Als u content zoals muziek, filmmateriaal, fotomateriaal, links naar downloads of andere bronnen op de website plaatst die copyrights bevat, of anderzins illegaal van aard zijn, bent u zelf aansprakelijk, en kunt u geen VerifiedWebshops partner meer zijn.

31. Oneigenlijk gebruik van het keurmerk waarmee de webshop veinst VerifiedWebshop Partner te zijn kan worden beboet met een geldboete van 1200 euro. Dit geldt niet voor leden die wanbetalen, maar voor webshops die zonder toestemming en zonder betaling het keurmerk veinzen.